โครงการสวนสาธารณะกทม..ปลอดภัย

 

โครงการสวนสาธารณะกทมปลอดภัย

 

สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 39 แห่ง ที่ตั้งกระจายทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และมีประชนชนทั้งที่มีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร และประชากรแฝงที่มาอยู่ในกรุงเทพมหานครมาใช้ สวนสาธารณะจํานวนมาก และมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆ ในสวนธารณะที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กรุงเทพมหานคร หลายสวนมีอายุที่ตั้งมามากกว่า 1 ปีทําให้บางครั้งบริภัณฑ์ทางไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าอาจจะมี อันตรายจากไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้ารั่ว เป็นต้น จนอาจจะทําอันตรายให้ผู้มาใช้บริการในสวนได้รับอันตรายหากไม่มีการ ตรวจสอบเป็นประจําทุกปีหรือบางครั้งมีปัญหาด้านโครงสร้างที่ชํารุด ทรุดตัว และอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้มาใช้ งานได้เช่นกัน

 

มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทํากิจกรรมเพื่อสังคมไม่แสวงหาประโยชน์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิทั้ง วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสาที่มีใบอนุญาติและนักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์(ยุววิศวกร) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง สภาวิศวกร สภา สถาปนิก สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร จึงขอนําเสนอโครงการ สวนสาธารณะกทมปลอดภัย โดยจะนําวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา เข้าตรวจสอบอุปกรณ์ทาง ไฟฟ้า เสาไฟฟ้า เครื่องเล่นในสวน และโครงสร้างในสวน เพื่อให้ทราบปัญหาสภาพไม่ปลอดภัย และนําเสนอต่อ สํานักสิ่งแวดล้อมดําเนินการแก้ไขต่อไป เพื่อลดอุบัติเหตุและยืดอายุการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์โดย โครงการนี้จะดําเนินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน ทั้ง 39 แห่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตาม แผนงานเอกสารที่แนบ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง สภาวิศวกร สภา

 

สถาปนิก สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ร่วมกับสํานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

 

ระยะโครงการ

1 ปี(16 ตุลาคม 2561 –15 ตุลาคม 2562)

คุณสมบัติยุววิศวกร มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา

 

1.นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (เอกสารรับรองการเป็นนักศึกษาจาก อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เรียนปัจจุบัน)

2.ไม่จำกัดเรื่องเพศ

3.สัญชาติไทย

4.สุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

5.ไม่เคยถูกลงโทษและอยู่ระหว่างการดำเนินคดี

6.เป็นผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละมีความประสงค์ที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมิได้มุ่งหวังค่าตอบแทนใดๆ และไม่เป็นผู้แสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

7.ผ่านการอบรมยุววิศวกร