วันที่ 1 มิถุนายน 67 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง