ค่ายนายช่าง กทม.

ดาวน์โหลดใบรับรองผ่านการอบรมภาคทฤษฎี และลงพื้นที่ภาคปฎิบัติ โครงการค่ายนายช่าง

 

1.นางสาวพิชชาทร อุดมกิจโสภณ

2.นายกุลธร จำปีเรือง

3.นายกฤตภาส อุดมกิจโสภณ

4.นายปุณยวีร์ อภิชาตเสถียร